Tom handlekurv

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår

ANVENDELSE
Disse alminnelige salgsbetingelser får anvendelse på alt salg fra AV SOLUTIONS så fremt ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom. En slik særskilt skriftlig avtale er ikke gyldig uten at den er undertegnet av adm. dir. eller styreformann i AV SOLUTIONS AS.
 
KUNDER 
AV SOLUTIONS selger kun til godkjente forhandlere. Firmaattest og siste års regnskap vil kunne bli krevd av nye kunder. 
 
FORHANDLERSTATUS
For å beholde status som forhandler vil det være et krav til kunden at de har et minimumsuttak i året. Forhandleren er også ansvarlig for at kunnskapsnivået angående AV og tilhørende komponenter er høyt nok i forhold til hva man minimum kan kreve av en forhandler.
 
PRODUKTINFORMASJON
Alle produkter og data som finnes i AV SOLUTIONSs produktinformasjonsmateriell og prislister kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Forandringer som har funnet sted på allerede bestilte varer, vil kundene bli underrettet om.
 
PRISER 
Alle priser og beløp er oppgitt eksklusiv mva, frakt m.m. Prisene vil bli endret dersom det er endringer i leverandørenes priser, endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter. Intet pristilbud fra AV SOLUTIONS er gyldig for en periode på mer enn 10 dager, dersom ikke noe annet er avtalt. Tilbudet er først inngått når selger bekrefter ordren med telefon, ordrebekreftelse, brev eller faktura.
 
BESTILLING 
Bestilling kan gjøres på telefon 6910 9050, E-mail eller via Web-shop
.
Forhandler forplikter å informere AV SOLUTIONS dersom det kun er enkelte medarbeidere som skal gjøre bestillinger. Leveringstid er vanligvis 1-3 dager.
 
Annen leveringsmåte kan avtales. Dersom leveringen vil bli vesentlig forsinket, underrettes kunden snarest mulig via mail. Det er derfor et krav til forhandleren å se til at riktig mail-adresse er gitt til AV SOLUTIONS og at mailsystemet fungerer. Fraktkostnader belastes til netto fraktkostnad.
 
HUSK Å OPPGI KORREKT POSTNUMMER
Ved dør til dør levering belastes mottaker kr. 80,- hvis feil postnummer er oppgitt. Dette grunnet postens nye straffeportoer i forbindelse med feil postnummer ved dør til dør levering. Eventuelle endringer eller kanselleringer skal skje skriftlig og må godkjennes av AV SOLUTIONS. Kostnader i forbindelse med endringer eller kanselleringer av ordre bæres av kunden. Bestillingsvarer kan ikke kanselleres.
 
WEB TILGANG
For å få tilgang til www.AV Solutions.no kreves det en login og passord for bl.a å se forhandlers priser, ordrehistorikk og legge bestillinger. Det er forhandlers ansvar å sørge for at det kun er autorisert personell hos forhandler som kan bestille varer hos AV SOLUTIONS. Administrator hos forhandler er ansvarlig for å fjerne og legge til medarbeidere.
 
LEVERING OG RISIKOOVERGANG
Varene leveres ex works AV SOLUTIONSs lager i Oslo. Alle leveranser skjer via det/de faste transportselskaper som AV SOLUTIONS har avtale med. Ønsker kunden andre transportmidler/selskaper, skal kunden selv sørge for henting. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, går risikoen over på kjøperen når varene er overgitt til den fraktfører som skal forestå forsendelsen.
 
LEVERING AV STORT GODS (eksempelvis display, store rackskap o.l.)
Standard leveringsbetingelser på stort gods som går på europall eller spesialtilpasset pall er: Levering til dør (hvis man har dørterskel) eller rett innenfor dør hvis den er uten dørterskel. Det gjøres oppmerksom på at bil ved levering normalt vil ha 1 sjåfør og at det ikke inngår å få hjelp med bæring opp i etasjer eller lenger inn i lokaler. Vær spesielt oppmerksom på at ved Display kjøp i de større størrelsene vil forhandler være ansvarlig for enten selv eller etter avtale med sluttkunde å få produktet levert helt frem til installasjonssted. 86’ og 98’ kan være av en slik størrelseart at de ikke går inn i heis eller kan bæres opp i smale trappeoppganger.
Til transportør kan man mot ekstra kostnad stille med to mann og frakte produktet helt frem til installasjonsted. Ta eventuelt kontakt med AV SOLUTIONS kundesenter for pris og ha klar detaljerte opplysninger om de ulike forhold ved mottaksadresse.
 
SALGSPANT
AV SOLUTIONS har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3-14 flg.
 
GARANTI 
AV SOLUTIONS garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i samme tidsrom som varene er garantert fra AV SOLUTIONSs leverandører, minimum ett år, maksimum 5 år regnet fra leveringstidspunktet. For øvrig gjelder reklamasjonsreglene i kjøpslovens § 32.
 
MANGLER
Ved mangler ved de solgte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har AV SOLUTIONS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. Mangler må rapporteres skriftlig innen 10 virkedager etter varemottak. Når AV SOLUTIONS foretar retting eller omlevering kan ikke kjøperen gjøre ytterligere misligholdebeføyelser gjeldende.
 
REKLAMASJON
Ved eventuell reklamasjon eller ønske om bytte av feilbestilte varer plikter kunden først å kontakte AV SOLUTIONSs kundeservice. Ved eventuell retur plikter kunden å følge AV SOLUTIONSs særskilte returbetingelser som utleveres sammen med alminnelige salgsbetingelser. Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden. Reklamasjon over feil og mangler må fremsettes uten ugrunnet opphold.
 
Der det sendes ut erstatningsvarer før varer som skal i retur er mottatt er mottatt av AV SOLUTIONS er det kundens ansvar å returnere varer innen maksimalt 14 dgr. Hvis ikke returvarer er mottatt vil ny utsendt varer faktureres.
 
RETUR
Bestilte varer som ikke hentes og som sendes i retur uten avtale og varer uten feil eller mangler, men som allikevel ønskes returnert, blir belastet mottaker med minimum 25% av varens pris på returdagen. Varer som ikke lagerføres tas ikke i retur og blir fakturert kunden i sin helhet ved eventuell retur som ikke skriftlig er avtalt. Ved retur uten returnummer beregnes et gebyr på kr. 75,-
 
UTLÅN
Der kunde får tilgang til utlånsutstyr/demoutstyr er normal utlånsperiode maksimalt 21 dager. Etter 21 dager plikter kunden å returnere utstyret til AV SOLUTIONS i originalforpakning med alle deler. Etter 30 dager uten retur vil varen faktureres kunde.  

BETALING
Betalingsbetingelser er kontant pr. oppkrav hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Kredittavtale må godkjennes før levering effektueres på kreditt. Standard kredittid er netto pr. 14 dager. Ved for sen betaling belastes 1,5 % morarente pr. påbegynt måned. I tillegg påløper purregebyr med kr. 50 pr. purring. Ved oppkravsforsendelser forbeholder AV SOLUTIONS seg retten til å øke oppkravsbeløpet for å dekke inn eventuelle forfalte fordringer.
 
PRODUKTANSVAR
Hvis de solgte varer volder skade på ting og dette skyldes at det ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er AV SOLUTIONS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar i følge av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar.
Andre følgeskader erstattes ikke.
 
FORCE MAJEUR 
Er AV SOLUTIONS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er AV SOLUTIONS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.
 
TVISTER OG LOVVALG
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Moss tingrett som verneting. Alle rettsspørsmål som oppstår skal bedømmes i henhold til norsk lov, hvis ikke annet skriftlig er avtalt mellom partene.